Skip Navigation LinksAnaSayfa > İl Şube Müdürlükleri > Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı


Ömer AYGÜL

Milli Park Müdürü

Özgeçmiş

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Tanıtımı

 • Görevleri

  a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
  b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
  c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,
  e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
  f) Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,
  ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
  ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 • Resmi Gazete (Kuruluş Kanunu)

 • İletişim Bilgileri

  IX. Bölge Müdürlüğü Zübeydehanım Mahallesi İstanbul Cad. No : 98 PK : 06070 Altındağ / ANKARA
  Web : http://bolge9.ormansu.gov.tr/
  e-mail: oaygul@ormansu.gov.tr
  Santral Tel: +90 312 384 73 25 (8 Hat)
  Oficee Tel: +90 312 384 02 83-84
  Faks : +90 312 384 02 85

 • Personel Durumu

  BİRİM İSİM UNVAN
  MİLLİ PARK MÜDÜRÜ ÖMER AYGÜL ORMAN MÜHENDİSİ

Korunan Alanlar

 • Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı

  Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkımız için tıklayın...