Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

3 Adet Bungolow Evin Taşınması ve Alt Yapı Yapım işi

Mayıs 09, 2019

3 ADET BUNGOLOW EVİN TAŞINMASI VE ALT YAPI YAPIM

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA DKMP İL ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ

       3 Adet Bungolow Evin Taşınması ve AltYapı Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/223832

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ ISTANBUL CADDESI No:98 . ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara.dkmp@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalekonusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Adet Bungolow Evin Taşınması ve Alt Yapı Yapım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara İli Kızılcahamam İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 İhale Komisyon Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

21.05.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ilealt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminlimali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde tercih edilebilir Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) III Grub Bina işlerine ait iş Deneyiminizi Kabul Et

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik fiyatlı en avantajlı teklif.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale kaynağının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idare adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TCTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Dağıtım İşletmesini TC Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi idarenin adresinden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale kaynaklarıını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saat süre kadar TCTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 Oda No: 608 Altındağ-ANKARA elden teslim edilebilir gibi, olabilir posta yoluyla da gönderilebilir.

9. İstekliler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden. İhale sonucunu, üzerine ihale yaptırdı istekliyle anahtar teslimi götürü bedel imzalanacaktır. Bu ihalede, işin sonunda için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin% ​​3'ünden az olmamak olmuş, kendi belirleyebilecekleri tutarda geçici teminat olacaktır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihimizden 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olması isteniyor, taleplilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.