Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Yedigöller Milli Parkı Büfe İşletmeciliği İşi

Nisan 12, 2019

İ LAN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 YEDİGÖLLER MİLLİ PARKİ BÜFE İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR

 

SIRA                                                                                                                                      MUHAMMEN         % 10 GEÇİCİ

NO          YERİN ADI İHALE KONUSU BEDELİ TEMİNAT (TL)                                                                                                

 

01-           Yedigöller Milli Parkı Büfe İşletmeciliği, 110.416,36 -TL 11.041,64- TL                                                                     

                                                              

                                                                    

NOT: İhale Bedelleri aracılığıyla KDV Alınmayacaktır.

Şirketi yeri ve niteliği menüsü, IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Yedigöller Milli Parkı Büfe İşletmeciliği işi 24/04/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14: 00'de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile burada tercihlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ / ANKARA adresinde ihale yapmaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzellemeyi istediğin yerde getir.

İhaleye hazırlamak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve isteğiniz için

14.04.2019 Çarşamba günü saat 14: 00'e kadar, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No: 501 Altındağ-ANKARA adresinde sırada sıradayız.

Dış Zarf açıklaması olacaksınız:

1. İsteklinin; TC vatandaşı olmak, tüzel kişi olması durumunda ise, TC Kanunlarına göre sıradan tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek Kişi Olması Halinde,   TC vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı ve noter onaylı işlemuz cüzdanı sureti veya ilgili kurumdan e-devletten uzaklaştığını kayıt öremeği ile belgelenir.) (Ortak girişiminde olduğu sırada iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel Kişi olması durumunda TC Kanunlarına göre türkiye’de tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret ve Sanayi Odası’nın ihalenin yapıldığı yıl devam ediyor, tüzel kişiliğin sicilini tutmak için dair belge vermek.) (Ortak Girişim Olması durumunda onu ikilileştiriliyor)

2. Kanuni ikametgâh sahibi ve belgelemek (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye bulunurda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak üyelerde verilecektir.) 

3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4. Ticaret ve Sanayi Odasının listesini teslim et ve siparişi ver.) İsteklinin;

                a) Gerçek kişi olması durumunda, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr sicilini bekliyoruz.

                b) Tüzel kişi olması durumunda, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içindekiler, tüzel kişiliğin sicile yerinde bağlı ofis belgeleri ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.

                c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi olması gerçek veya tüzel           üyeliğini  , (a) ve (b) bentlerinde esaslara göre teminat verenlerin belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde, şirket ortaklarının ortak durumları ve görevlerini belirten yeterlileyici şartden (ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan belge, Şirket Ana Sözleşmesi) istediğiniz şekilde vermek.

5.İş Deneyimine yönelik hedefleri belirlemek. (Kamu İdareleri, Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

                           a) İsteklilerin ihaleye konu Olan isle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen Faaliyetleri tr az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

· Günbirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği veya A Tipi Turizm İşletme Acentalığı belgeli olmak

        b ) İş Deneyimi hazırlığından birisinin sunulması yeterli kabul edilir.

         c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan önce açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı olduğu kabul edilir. Bu tür belge sunulması durumu İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi tarihi süresi esas olarak hesaplanır.

         ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl ya da noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile birlikte istekli arada noter onaylı kira sözleşmesi ve orada olduğu kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumu İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıcı tarihi tarihi olan süre esas olarak hesaplanır.

                           d)  İsteklinin tüzel kişiliklerinden alacağı referans kitapları iş tecrübesi olarak kabul edilmez.

         e) İsteklinin Ortak girişim olması durumu ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

           Not-1: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine göre ihaleyi gerçekleştirecek biriminde ek düzenleme yapma.

                Not-2: İş Deneyimi hazırlığından birisinin sunulması yeterli kabul edilir.

Not-3: İsteklinin Ortak girişim olması muhtemel ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

Not-4: İhalenin konusu iş deneyimleriden hangisi ile uyumlu ise ihale şartnamesinde sadece o yer alacaksınız silinecektir.

                6. İmza sirküleri verin. İsteklinin;      

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

                 b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliği temsilen ihaleye yetkilisi noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi olması, gerçek kişi veya tüzel üyeliğinin her biri (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre teminatlarını verir.

7. İstekliler'in vekâleten ihaleye iştirak yaparaksa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8. İsteklilerin ortak girişim olması durumunda, bu şartnameye göre ekli örneklemeye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermek. (Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri imzalayaraklar.

9. İhalenin gerçekleştiği yıllardaki vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dairesi belge vermek.

10. İhale ilanınızı hazırladıktan sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek

11. İhale ilan etmek sonra çıkarmak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli olarak şartname ve eklerinin okunabilir kabulup kabul edildiğine dair söz konusu ihale içeriğinin her sayfasını imzalamak istediği yerde konusunu dilediğinizde.

13.% 10'u tutarında geçici teminata sahip olunan makbuzunu veya bankalar veya özel finans kurumlarının gelecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat yazmaklarını vermek.

14. şekli ve içeriği bu şartnamede tercih teklif mektubunu vermek.

Muhammet bedelin% ​​10 'u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve odaları bedeli olan 200,00 TL' lik Bolu Şube Müdürlüğü Döner Şehir İşletmesi Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01 nolu hesabına kadar yatırmalarıınızı. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilir gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve analizi IX. Bolu İl Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte edilebilir serbesttir. 

 

        OLUNUR

       TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI

                                                                                                                             IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ