Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Ayıkayası Tabiat Parkı Giriş Kontrol Noktası ve Büfe İşletmecilik İşi

Nisan 12, 2019

İ LAN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYIKAYASI TABİAT PARKI GİRİŞ KONTROL NOKTASI VE BÜFE     İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR

 

SIRA                                                                                                                                      MUHAMMEN         % 10 GEÇİCİ

NO          YERİN ADI                             İHALE KONUSU                                                    BEDELİ                   TEMİNAT (TL)

 

01-           Ayıkayası Tabiat Parkı            Giriş Kontrol Noktası ve Büfe İşletmeciliği,                            26.248,82 TL           2.625,00- TL

                                                              

                                                                    

NOT: İhale Bedelleri aracılığıyla KDV Alınmayacaktır.

Şirketi yeri ve niteliği menüsü, IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Ayıkayası  Tabiat Parkı Giriş Kontrol Noktası ve Büfe  İşletmeciliği işi 24/04/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11: 00'de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (İç Mekan Usulü) ile içerisinde isteğe göre sıralama, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ / ANKARA adresinde ihale yapmaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzellemeyi istediğin yerde getir.

İhaleye hazırlamak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve isteğiniz için

Havayı temizleyen ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki ifadesi uygun hazırlanırken içeride iç zarfın yer yer dış zarflarını 24/04/2019 Çarşamba günü saat 11: 00'e kadar, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No: 501 Altındağ-ANKARA adresinde sırada sıradayız.

Dış Zarf açıklaması olacaksınız:

1. İsteklinin; TC vatandaşı olmak, tüzel kişi olması durumunda ise, TC Kanunlarına göre sıradan tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek Kişi Olması Halinde,   TC vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı ve noter onaylı işlemuz cüzdanı sureti veya ilgili kurumdan e-devletten uzaklaştığını kayıt öremeği ile belgelenir.) (Ortak girişiminde olduğu sırada iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel Kişi olması durumunda TC Kanunlarına göre türkiye’de tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret ve Sanayi Odası’nın ihalenin yapıldığı yıl devam ediyor, tüzel kişiliğin sicilini tutmak için dair belge vermek.) (Ortak Girişim Olması durumunda onu ikilileştiriliyor)

2. Kanuni ikametgâh sahibi ve belgelemek (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye bulunurda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak üyelerde verilecektir.) 

3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4.Bu iş için 52.498,00 TL tutarında veya Muhammen Bedelin 2 katına denk gelecek olmadı nakit veya kredisine dair mali durum durumu durumu orjinal banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğündenbankaların merkez şubesi ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim Olarak Katılım Olması Halinde;. ORTAKLARDAN biri, birkaçı Veya Tamamı Tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir   . Yukarıda kriterler belirtilen, Mevduat ve Kredi tutarları toplanmak ya da Birden Fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir ) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır ettik )

5. Ticaret ve Sanayi Odasının listesini teslim et ve siparişi ver.) İsteklinin;

                a) Gerçek kişi olması durumunda, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr sicilini bekliyoruz.

                b) Tüzel kişi olması durumunda, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içindekiler, tüzel kişiliğin sicile yerinde bağlı ofis belgeleri ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.

                c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi olması gerçek veya tüzel           üyeliğini  , (a) ve (b) bentlerinde esaslara göre teminat verenlerin belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde, şirket ortaklarının ortak durumları ve görevlerini belirten yeterlileyici şartden (ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan belge, Şirket Ana Sözleşmesi) istediğiniz şekilde vermek.

6.   İş Deneyimine yönelik hedeflere göre vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

         a) İsteklilerin ihaleye konu Olan isle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen ;   faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirmiştir belgelemek:

· Her çeşit Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı + Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,

·        Günbirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Restoran / Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği, 

  b) İş Deneyimi hazırlığından birisinin sunulması yeterli kabul edilir.

         c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan önce açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı olduğu kabul edilir. Bu tür belge sunulması durumu İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi tarihi süresi esas olarak hesaplanır.

         ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl ya da noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile birlikte istekli arada noter onaylı kira sözleşmesi ve orada olduğu kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumu İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıcı tarihi tarihi olan süre esas olarak hesaplanır.

         d)   İsteklinin tüzel kişiliklerinden alacağı referans kitapları iş tecrübesi olarak kabul edilmez.

         e) İsteklinin Ortak girişim olması durumu ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

                7. İsteklinin bir odada bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığının bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda isteklinin Orman ve Su İşleri Bakanlığının bağlı bulunduğu her biri bir borcunun bulunmadığına yönelik dilekçesiyle birlikte.

8. İmza sirküleri verin. İsteklinin;  

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

                b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliği temsilen ihaleye yetkilisi noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi olması, gerçek kişi veya tüzel üyeliğinin her biri (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre teminatlarını verir.

9. İstekliler'in vekâleten ihaleye iştirak yaparaksa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

10. İsteklilerin ortak girişim olması durumunda, bu şartnameye göre ekli örneği ile uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermek. (Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri imzalayaraklar.

11. İhalenin gerçekleştiği yıllardaki vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dairesi belge vermek.

12. İhale ilanınızı hazırladıktan sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek

13. İhale ilan etmek sonra göndermek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

14. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli olarak şartname ve eklerinin okunabilir kabulup kabul edildiğine dair söz konusu ihale içeriğinin her sayfasını imzalamak istediği yere konmasını.

15.% 10'u tutarında geçici teminata sahip olunmuştu (muhammen bedelin) makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının gelecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat yazmaklarını vermek.

16. şekli ve içeriği bu şartnamede tercih teklif mektubunu vermek.

Muhammet bedelin% ​​10 'u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve odaları bedeli olan 200,00 TL' lik Bolu Şube Müdürlüğü Döner Şehir İşletmesi Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01 nolu hesabına kadar yatırmalarıınızı. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilir gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve analizi IX. Bolu İl Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte edilebilir serbesttir. 

 

        OLUNUR

       TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI

                                                                                                                             IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ