Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Tür Eylem Planı Hazırlanması hizmet alımı

Mart 08, 2019

ANKARA İLİ DİŞLİ ÇAKŞIR (PRANGOS DENTİCULATA) TÜREYLEM PLANI, KARACA FİĞİ (VİCİA PARVULA) TÜR EYLEM PLANI VE KOCA SODA (SALSOLAGRANDİS) TÜR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA DKMP İL ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ

        Ankara İli Dişli Çakşır (Prangosdenticulata) Tür Eylem Planı, Karaca Fiği (Vicia parvula) Tür Eylem Planı veKoca Soda (Salsola grandis) Tür Eylem Planı Hazırlanması hizmet alımı 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/106032

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ ISTANBUL CADDESI No:98 . ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara.dkmp@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Ankara İli Dişli Çakşır (Prangos denticulata) Tür Eylem Planı, 1 Adet Ankara İli Karaca Fiği (Vicia parvula) Tür Eylem Planı ve 1 Adet Ankara İli Koca Soda (Salsola grandis) Tür Eylem Planı Hazırlanması Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 220 (iki yüz yirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 İhale Komisyon Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26.03.2019 - 14:30

4. İhaleyekatılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisinegöre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bubilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya birkısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminlimali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygunbelge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir odada mevcut olanlardan biri de 30% oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere yönelik işçilik anlayışı odaklı veya ürün bilgisi tanımı.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilir işler:

4.4.1.

Yönetim Planı, Hızlı Alan Değerlendirmesi, Gelişme Planı, UDGP, Doğa Koruma alanında yapılan her türlü araştırma ve planlama çalışmaları benzer işleyen kabul edilmiştir.

5. Ekonomik fiyatlı en avantajlı teklif.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale kaynağının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner İşletmesi'ni TC Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabında yatadı idarenin adresinden alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale kaynaklarıını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, Ihale Tarih ve Saatleri ve TCTARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 Oda No: 608 Altındağ-ANKARA elden teslim edilebilir gibi, olabilir posta yoluyla da gönderilebilir.

9. İstekliler, Birim alıyorsanız teslim ediyoruz. İhale sonucu on ihale yaptım istekliyle, onu bir iş kaleminin fiyatı ile bu konuda öneriyorum.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin% ​​3'ünden az olmamak olmuş, kendi belirleyebilecekleri tutarda geçici teminat olacaktır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihimizden 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olması isteniyor isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.