Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Muhtelif Ormancılık Proje Çalışmaları Danışmanlığı Hizmet Alım İşletmesi

Mart 01, 2019

Formun Üstü

MUHTELİF ORMANCILIK PROJESİ ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Muhtelif Ormancılık Proje Çalışmaları Danışmanlığı Hizmet Alım İşletmesihizmet alımı 4734 tarihli Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ayarlayın. İhaleye tarihinde tarihi bilgileri yerleştirme

İhale Kayıt Numarası

:

2019/93751

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO: 98 06070 İSKİTLER ALTINDAĞ / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123840285

c) Elektronik Posta Adresi

:

omeraygul1@gmail.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar

:

Muhtelif Ormancılık Proje Çalışmaları Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi
Tesisat EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan merkezi şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama Tarihinden İtibaren 270 (iki yüz yetmiş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Teras Kat Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

19.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme koşulları ve isteğiniz ile ilgili yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye şartları ve istediği:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olanın ne olduğu ve konuyla ilgili olarak bir konu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5531 Sayılı Kanun içeriği, Orman Mühendisleri Odasından yapılması "Serbest Ormancılık / Orman Ürünleri / Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" 


4.1.2. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması durumunda, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu var Ticaret Sicil Gazetesi, bu başkanı tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmuyor ... yazılı ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve içerik yönetim Şartnamede hedef teklif mektubu.
4.1.4. Şart ve yönetim kurulu.
4.1.5 İhale konusu işin tamamen veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmadı.
4.1.6 Tüzel kişi onayı, iş ortağı, var olanı, inanıyorum, ingilizciliğin yarısı çok fazla teçhizatlı ortada bulunan durum var, mevcut ve ticaret merkezi / ticaret odası / hizmet merkezi kuruluyor sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir edildi ilk ilan istedikten sonra açık ve düzenlenmiş olup, geriye doğru son bir yıldırım planlaması, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterlilik için gerekli ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare edilmiş ekonomik ve mali yeterlilik ilkesi belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlilik için gerekli belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş güvenliğiini belirliyoruz:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir odada mevcut olanlardan bazıları da % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere dayalı işçilikini içerir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilir işler:

4.4.1.

1-Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal bölge plânlama proje ve uygulamalarının teknik denetim ve kontrolü.

2-Ağaçlandırma ve Silvikültür Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri

3-Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alım işleri faaliyet alanında faaliyet göstermektedir. 


5. Ekonomik fiyatlı en avantajlı teklif.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale belgelerinin görülmesi ve satın alınması::
7.1. İhale dokümanı, idare adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) değerli Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Döner Sermaye İşletmesini Ziraat Bankası İskitler Şubesi TR180001000713848406235001 nolu hesaba döküman yatağını alabiliyor.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale kaynaklarıını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarTarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No: 501 Altındağ-ANKARA adresi elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postada da gönderilebilir.

9. İstekliler, götürü bedel teslim ediyoruz. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedellerinizi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin sonunda için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin% ​​3'ünden az olmamak olmuş, kendi belirleyebilecekleri tutarda geçici teminat olacaktır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihimizden 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olması isteniyor isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.