Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Araç Kiralama Hizmet Alımı

Şubat 11, 2019

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

Araç Kiralama Hizmeti (Şoför ve Akaryakıt Hariç) hizmet alımı 4734 hizmet Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale dili. İhaleye tarihi tarihi yerler yerleştirme

İhale Kayıt Numarası

:

2019/54086

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi 98 06070 ALTINDAĞ / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123840285

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolge9@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar

:

3 Kalem Hizmet Alımı İşi (14 adet pikap, 2 adet binek sedan, 1 adet panelvan aracın şoförü ve akaryakıt hariç kiralanması)
EKİB'in yer alan ihale dokümanı dahil şartnameden ulaşılabilir durumda.

b) Yapılacağı yer

:

IX. Bölge Müdürlüğü Merkezi (Ankara) ve Bağlı İl Şube Müdürlükleri

c) Süresi

:

270 (iki yüz yetmiş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Teras Kat Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

05.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme koşulları ve isteğiniz ile ilgili yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye şartları ve istediği:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olanın ne olduğu ve konuyla ilgili olarak bir konu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler; “4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu'na bağlı ve aynı kanunlarda çıkarılan karayolu taşımacılığı yönetmeliği'ne göre karar verdim. K1 * belgesi kabul edilmeyecektir.

-– Kara Yolları Taşıma Yönetmeliği gereğince Yükleniciden Ulaştırma Bakanlığından veya ilgili Bölge Müdürlüğünden edinin A1 yetki belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyalarında sunmasını yapmak


4.1.2. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması durumunda, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu var Ticaret Sicil Gazetesi, bu başkanı tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmuyor ... yazılı ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve içerik yönetim Şartnamede hedef teklif mektubu.
4.1.4. Şart ve yönetim kurulu.
4.1.5 İhale konusu işin tamamen veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmadı.
4.1.6 Tüzel kişi onayı, iş ortağı, var olanı, inanıyorum, ingilizciliğin yarısı çok fazla teçhizatlı ortada bulunan durum var, mevcut ve ticaret merkezi / ticaret odası / hizmet merkezi kuruluyor sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir edildi ilk ilan istedikten sonra açık ve düzenlenmiş olup, geriye doğru son bir yıldırım planlaması, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterlilik için gerekli ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare edilmiş ekonomik ve mali yeterlilik ilkesi belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlilik için gerekli belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş güvenliğiini belirliyoruz:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir odada mevcut olanlardan bazıları da% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş ya da benzer işlere dayalı işçilik anlayışı odaklı ya da ürün bilgisi tanımı.

4.3.2. Makine, ekipman ve diğer ekipmana ait ekipman ve kapasite raporu:

% 30 'un (5 Adet) İstekllinin kendi malı olma şartı aranacaktır. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, donanım ve diğer ekipmanlar; ruhsat, demirbaş ya da amortisman defterinde ayarlanmış daireyi noterde bulunmuş tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile birlikte tevsik olmasını sağlamakla birlikte sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilir işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü araç kiralama işleri işi


5. Ekonomik fiyatlı en avantajlı teklif.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale belgelerinin görülmesi ve satın alınması::
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) değerli Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe Döküman bedeli yatabilir idare adresinden veya e-imza ile alınabiliyor.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale kaynaklarıını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No: 501 Altındağ-ANKARA adresi elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postada da gönderilebilir.

9. İstekliler, Birim alıyorsanız teslim ediyoruz. İhale sonucu on ihale yaptım istekliyle, onu bir iş kaleminin fiyatı ile bu konuda öneriyorum.
Bu ihalede, işin sonunda için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin% ​​3'ünden az olmamak olmuş, kendi belirleyebilecekleri tutarda geçici teminat olacaktır.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihimizden 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik şart en avantajlı teklif üzerine bırakılıyor.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.