Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Ayıkayası Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı ve Büfe İşletmeciliği

Eylül 04, 2018

İL A N

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYIKAYASI TABİAT PARKI           

GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI VE BÜFE İŞLETMECİLİK

İHALESİ YAPILACAKTIR.

 

SIRA                                                                                                                                     MUHAMMEN        %10 GEÇİCİ

NO          YERİN ADI                            İHALEKONUSU                                                   BEDELİ                  TEMİNAT (TL)

 

01-          Ayıkayası Tabiat Parkı            GünübirlikKullanım Alanı ve Büfe İşletmeciliği    31.500,00-TL             3.150,00-TL

                                                              

NOT: İhale Bedelleriüzerinden KDV Alınmayacaktır.

Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen,IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Ayıkayası Tabiat ParkıGünübirlik Kullanım Alanı ve Büfe İşletmeciliği 20.09.2018 tarihine rastlayan Perşembegünü saat 11:00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (KapalıTeklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul CaddesiNo: 98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerinegetirmeleri gerekir.

İhaleye katılmak için ihale komisyonuncaaranan şartlar ve istenen belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikteihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları teklifleriniiçeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 20/09/2018 Perşembe günü saat11:00’e kadar, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No:501Altındağ-ANKARA adresine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

DışZarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

1. İsteklinin; gerçek kişi olmasıhalinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarınagöre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek Kişi Olması Halinde,  TC vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı venoter onaylı nüfuz cüzdanı sureti veya ilgili kurumdan e- devletten alınannüfuz kayıt öremeği ile belgelenir.) ( Ortak girişim olması halinde her ikiortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel Kişi olması halinde T.C.Kanunlarına göre Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret veSanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak Girişim Olması halinde heriki ortak için belgelendirilmesi)

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunubelgelemek (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortakgirişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

3. Türkiye'de tebligat için adresgöstermek.

   4. Bu iş için Muhammen Bedelin 3 katına denkgelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelikbanka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğündenalınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olmasıhalinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranınabakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kreditutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmaksuretiyle de sağlanabilir.) (Kamuİdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu maddehükmünden muaftır.)

                 5. İsteklinin son üç yıliçerisindeki yıllık ortalama cirosunun 60.000,00 TL’e ve üzerinde olduğuna dairYeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halindeortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir. (Büyükyatırım öngörülen işletmecilik ihalelerinde kullanılması uygun olacaktır)

6. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlıolduğuna dair belge vermek.) İsteklinin;

                a) Gerçek kişi olması halinde,ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlıolduğunu gösterir belge vermek.

                b) Tüzel kişi olması halinde,Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’ninsuretini vermek.

                c) Ortak girişim olması halinde,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel           kişilerin  her birinin (a) ve (b) bentlerindekiesaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halindeise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcıbelgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge,Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

7.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

                a)İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

Konaklanma tesisi veya Kamp Alanıişletmeciliğinde; asgari 4 yıldızlı otel işletmeciliği veyaasgari 100 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Kamp Alanı veya A Tipi Mesire Yeriİşletmeciliği,

Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde;Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Turizm İşletme Belgeli Lokantaveya Kafeterya işletmeciliği, vb.

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabuledilecektir.

                c)İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardanalınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabuledilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihaletarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

                ç)İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletmeruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındakinoter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşmekapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyimsüresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesininbaşlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

                d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağıreferans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

                e)İsteklinin Ortak girişim olması durumundaortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

                8.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza sirküleri vermek.

                b) Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imzasirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortakgirişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

9. İstekliler adına vekâleten ihaleyeiştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ilenoter tasdikli imza sirkülerini vermek.

10. İsteklilerin ortak girişim olmasıhalinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ileortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan isteklitarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idareile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekillerivasıtasıyla imzalarlar.

11. İhalenin gerçekleştirildiği yıliçerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğunadair belge vermek.

12. İhale ilan tarihinden sonra ilgilidairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığınadair belge vermek

13. İhale ilan tarihinden sonra alınmışSosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

14. İhaleye ait şartname ve eklerinisatın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafındanşartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanınınher sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

15. İdare adına alınmış (muhammenbedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalarveya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresizteminat mektuplarını vermek.

16. Şekli ve içeriği bu şartnamedebelirlenen teklif mektubunu vermek.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdakibelgelerle Muhammen bedelin % 10’ u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi vesözleşme bedeli olan 200,00 TL‘ yi Bolu Döner Sermaye İşletmesi veznesine veyaZiraat Bankası Bolu Şubesi TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01  nolu hesabına ihale günü ve saatine kadaryatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postadameydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname vesözleşme IX. Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygunbedeli tespitte tamamen serbesttir. 

 

        İLAN OLUNUR

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

                 IX BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ