Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

SEYFE ZİYARETÇİ TANITIM TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ

Mayıs 16, 2018

SEYFEZİYARETÇİ TANITIM TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SEYFE ZİYARETÇİTANITIM TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/233782

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kervansaray Mahallesi Ankara-Kayseri Asfaltı No 40 Kırşehir KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3862622304 - 3862622433

c) Elektronik Posta Adresi

:

kirsehir@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapımişinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

SEYFE ZİYARETÇİ TANITIM TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ 1 Adet (Anahtar Teslimi Götürü Bedel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kırşehir İli Seyfe Gölü Çevresi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 teras Kat Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2018 - 11:00


4. İhaleyekatılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermeküzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahiportağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli malimüşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Alt Yapı  işleri XVIII Grup Saha İşlerine ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Peyzaj Mimarı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilirve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Kırşehir Şube MüdürlüğüDöner Sermaye Saymanlığının TR270001000261573521095001 nolu hesabına dökümanbedeli yatırılarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü ZübeydeHanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Kat:5 Oda No:501 Altındağ-ANKARA veKırşehir Şube Müdürlüğü Kervansaray Mahallesi Ankara-Kayseri Asfaltı No 40Kırşehir Adreslerinden alınabilir. adresinden satınalınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. BölgeMüdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Kat:5 Oda No:501Altındağ-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynıadrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimigötürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ündenaz olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvimgünüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.