Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Haymana Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenleme ve İlave İmalatlar İnşaat İşi

Mayıs 16, 2018

ÇEVREDÜZENLEME İLE İMALAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

HAYMANA ZİYARETÇİMERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME VE İLAVE İMALATLAR İNŞAAT İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/213950

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi 98 06070 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123840285

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolge9@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapımişinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Haymana Ziyaretçi Merkezi Çevre Düzenleme ve İlave İmalatlar İnşaat İşi 1 adet (Anahtar Teslimi Götürü Bedel )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

HAYMANA - ANKARA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

31.05.2018 - 11:00


4. İhaleyekatılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmzaBeyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenenteklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenengeçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermeküzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahiportağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli malimüşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) III. Grub Bina  işlerine ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilirve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ihale Döküman Bedeli olan 150 TL AnkaraDefterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Hesabına Döküman bedeli yatırılarak idareninadresinden alınabiliradresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. BölgeMüdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Kat:5 Oda No:501Altındağ-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynıadrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimigötürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ündenaz olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaletarihinden itibaren 60 (altmış) takvimgünüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.