Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Çevre Düzenleme Yapımı yapım işi

Mayıs 06, 2018

        KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI ÇEVREDÜZENLEME YAPIMI

             T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIIX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kızılcahamam Soğuksu Milli ParkıÇevre Düzenleme Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/203716

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara@cob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapımişinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Toplanma Alanı-15 Adet Oturma Birimi-7 Adet Ahşap Yönlendirme Kütüğü-12 Adet Ahşap Bilgilendirme Yazı Panosu-10 Adet Ahşap Kamelya-8 Adet Ahşap Platform-1 Adet Seyir Terası Logo İşleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara İli Kızılcahamam İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 İhale Komisyonu Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

21.05.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtenson durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancakişin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyimi Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Alt Yapı İşleri XVIII Grup Saha İşlerine Ait İş Deneyim Belgeleri Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mimar, Peyzaj Mimarı, İç Mimar ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri

5.Ekonomik açıdan enavantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerliistekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanınıngörülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası)karşılığı T.C. Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü, Ankara ŞubeMüdürlüğü Döner sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Ankara İskitler ŞubesiTR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabına döküman bedeli yatırılarakidarenin adresinden alınabilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge MüdürlüğüAnkara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6Oda: 608 Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak SınırDeğer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.