Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Araç Kiralama hizmet alımı İşi

Şubat 12, 2018

ARAÇ KİRALAMA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesinegöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/61373

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ ISTANBUL CADDESI No:98 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara@cob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

IX. Bölge Müdürlüğü Ankara, Bolu, Düzce, Kırşehir ve Yozgat İllerinde olmak üzere toplam 12 Araç

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

IX. Bölge Müdürlüğü Ankara, Bolu, Düzce, Kırşehir ve Yozgat İlleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 İhale Komisyonu Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

09.03.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgilimevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler; ilgili mevzuatı gereğince sahip oldukları “4925 Sayılı KarayoluTaşımacılığı Kanunu’na ve aynı kanun çerçevesinde çıkarılan Karayolu TaşımaYönetmeliği’ne göre ihaleye girecek firmanın ismine, Ulaştırma Bakanlığındanveya ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış K1 yetki belgesini, aslını veya noteronaylı suretini ihale dosyalarında sunmaları zorunludur.K1* belgesi kabuledilmeyecektir.

-– Kara Yolları Taşıma Yönetmeliğigereğince Yüklenicinin Ulaştırma Bakanlığından veya ilgili Bölge Müdürlüğündenalınmış A1 yetki belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ihaledosyalarında sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtenson durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Söz konusu alım ile ilgili olarak İhale konusuna ilişkin ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen 12 aracın en az %30' unun (4 Adet) İsteklinin kendi malı olma şartı aranacaktır. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecek olup teklifle beraber sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılan her türlü taşıt kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan enavantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerliistekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanınıngörülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası)karşılığı T.C. Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü, Ankara ŞubeMüdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Ankara İskitler ŞubesiTR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabına döküman bedeli yatırılarakidarenin adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar T.C. Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge MüdürlüğüAnkara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Kat:6 OdaNo:608 Altındağ-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ilebu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğutespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülenaçıklama istenmeksizin reddedilecektir.