Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Beypazarı Adaören Örnek Avlağı İşiletmeciliği

Şubat 02, 2018

İ   L   A   N

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ADAÖREN ÖRNEK AVLAĞI İŞLETMECİLİĞİ YAPILACAKTIR.

S/N

YERİN ADI

PAZARLIK KONUSU

MUHAMMEN BEDELİ

% 3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Beypazarı Adaören Örnek Avlağı

Beypazarı Adaören Örnek Avlağı İşiletmeciliği

16.676,44 TL. + KDV.

500,29 TL.

NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV. Alınacaktır.

Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Beypazarı Adaören Örnek Avlağı 10 yıl İşletmeciliği işi 14/ 02/ 2018 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:30 ‘ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu İstanbul Caddesi No : 98 Kat: 6 Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

1-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 3-Türkiye'de tebligat için adres göstermek.4- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 271. Maddesi, limitet şirketler için 503. Maddesi aranır.5- İmza sirküleri vermek: a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.6- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.10- İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.11- İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.12-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).13- İdare adına alınmış 500,29 TL (beşyüz tl. yirmidokuz krş.) tutarındaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğine göre düzenlenmiş bankaların verecekleri teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.14-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).

            İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 3’ ü olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşmesi bedeli her biri için 140,00 TL‘ yi IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi T.C. Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no’lu hesabına, ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

            Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

İLAN OLUNUR

ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ