Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Avşar Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi İhalesi

Kasım 24, 2017

İLAN

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALEŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli-Bütçesi

İhale Süresi

Geçici Teminat

% 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Avşar  Örnek Avlağı

Avşar Örnek Avlak  İşletmeciliği İşi

9.645,44.- TL

Döner Sermaye

10 YIL

289,36.- TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi uyarınca ve aynı kanunda 5577 sayılı Kanunla 25.01.2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda “KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM”

100,00 TL

07/12/2017 Saat:10:00

   

İHALEYEKATILMA ŞARTLARI

IX.Bölge Müdürlüğü Kırıkkale Şube Müdürlüğünce 07/12/2017 Perşembe günü saat 10.00 da Avşar Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 2886 Sayılı Devlet İhaleKanunu’nun 35/a. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ+ARTTIRIM” Avlak sahasında bulunan yaban domuzunun avlanma hakkı ihaleedilecektir. İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatinekadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dâhildeğildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri IX. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale  Şube Müdürlüğü’nün adresinde görülebilirve 100 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli IX. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale Şube Müdürlüğü Döner Sermayeİşletmesi Saymanlığının Kırıkkale ZiraatBankası Merkez Şubesinin TR8900010003 16368455565002 nolu hesabına yatırılacaktır.

Avşar ÖrnekAvlağı İşletmeciliği İşi İhalesi 07/12/2017 Perşembe günü saat 10.00 da Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. BölgeMüdürlüğü Kırıkkale  Şube Müdürlüğü idarebinasında yapılacaktır. (DSİ Kampüsü. Erenler Mah.387.Sk.No:17/1 Yahşihan/KIRIKKALE)yapılacaktır.

 

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenenbelgeler:

1-İsteklinin gerçek kişi olması halindeT.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzelkişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınanbelgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakitveya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odasıveya Esnaf Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihaleninyapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dairbelge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veyatüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi,istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerinibelirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret SicilMemurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikliimza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılanyetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişiveya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre teminedecekleri belgeleri getirmek.

7- İhale tarihinden en fazla bir ay öncekitarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdekiCumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayanhafif suçlar hariç) (Tüzel kişiliğe haiz olanların ise, tüzel kişiliğin yönetim kurulu veortaklarına ait şahsi sabıka kaydı) kaydı olmadığınadair belge getirmek.

8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekliadına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirakedenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekliörneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklıksözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklıksözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihalesözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belgegetirmek.

11- İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesineborcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12- İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığınadair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

13-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuzile belgelendirilecektir).

14- İdare adına alınmış (Avşar ÖrnekAvlağı için muhammen bedelin % 3’ü 289,36.- TL) geçici teminata ait alındımakbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu.

15-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklifmektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).

16-İhale ilanında belirtilmeyen hususlardaşartnamedeki hükümler geçerlidir.

17-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygunbedeli tespitte tamamen serbesttir.

İHALEYEKATILAMAYACAK OLANLAR:

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılıkişiler,

2- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilenevrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunlarınevraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihaleodasından çıkarılırlar),

3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmalarıyasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklıolmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmışolması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşmeyapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilipgelir kaydedilir.)

4-İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlerHakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5-İsteklinin;

a)Gerçek kişi olması halindekendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da%10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilikve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikaletmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilenbelgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygunhazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeriimzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Ormanve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale Şube Müdürlüğü İhaleKomisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinintebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf;

Avşar Örnek Avlakİşletmeciliği işi için 07/12/2017 Perşembe Günü Saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılarkarşılığında Orman ve Suİşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü KırıkkaleŞube Müdürlüğü İdare Binasında İhale Komisyon Başkanlığınateslim edilecektir.

NOT: İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİHÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

                                                        İLAN OLUNUR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

IX. BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ