Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Fatih Tabiat Parkı Kır Lokantası Yapımı İşi

Temmuz 17, 2017

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Tabiat Parkı Kır Lokantası Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/339487

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi 98 06070 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123840285

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolge9@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fatih Tabiat Parkı Kır Lokantası Yapımı İşi-Götürü Bedel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yozgat ili Fatih Tabiat Parkı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

31.07.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) III. Grub Bina  işlerine ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (TürkLirası) karşılığı ihale Döküman Bedeli olan 150 TL Ankara DefterdarlığıMuhasebe Müdürlüğü Hesabına Döküman bedeli yatırılarak idarenin adresindenalınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve su İşleri BakanlığıIX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Kat:5 OdaNo:501 Altındağ-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerindenverecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimigötürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır DeğerKatsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.