Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Sazakiçi Örnek Avlağı İşletmeciliği İhalesi

Mayıs 18, 2017

ORMAN VE SU İŞLERİBAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAZAKİÇİ ÖRNEK AVLAĞI  İŞLETMECİLİĞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

No

Avlağın Adı

 

Bulunduğu

İl

Bulunduğu İlçe

Kota Kullanım Süresi

Muammen Bedeli (KDV Hariç) TL.

 

%10 Geçici Teminat TL.

İhale Tarihi ve Saati

1

 

Sazakiçi Örnek Avlağı

 

BOLU

Bolu Merkez

Yeniçağa

Mengen İlçeleri hudutlarında

10 YIL

21.420,08

 

2.142,008

08/06/2017

Saat: 14:00

Yukardabelirtilen Örnek Avlakların avlanma planlarına göre 10 (on) yıl süre ile avyaban hayatının korunması ve geliştirlmesi şartı ile avlak işletmeciliği işi08/06/2017 tarihinde saat 14:00 da.;2. Maddede belirtilen adreste, 2886 Sayılı Devletİhale Kanunu 35/a ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a)maddesine  göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ileihale edilecektir.

2- İhale; yukardabelirtilen tarih ve saatte Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü BoluŞube Müdürlüğü idari binasında yapılacaktır. İhaleye ait şartname ve diğerekleri mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhaleŞartnamesini almaları zorunlu olup Her bir örnek avlak İhale Şartnamesi 100,00TL (Yüz Türk Lirası) ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir. İhaledoküman bedeli, Bolu İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Bolu ZiraatBankası Merkez Şubesi TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01 No’lu hesabınayatırılacaktır.

3- Her bir ihaleiçin teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale KomisyonBaşkanlığına teslim edilecektir.

4- İhaleyekatılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

4.1- T.C. vatandaşıolmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),

4.2- Kanuniikametgâh sahibi olmak, ( Özel kişiler ikametgâh belgesi ile belgeleyecek,tüzel kişilikler için bu belge aranmayacaktır.),

4.3- Türkiye'detebligat için adres göstermek (Yazılı olarak tebligat adresi beyanedilecektir.)

4.4-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlıolduğuna dair belge vermek;

a)Tüzel kişiolması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihaleninyapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dairbelge getirmek.

b) Ortak girişimolması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a) ve (b)’dekibelgeyi vermek.

4.5- İmzasirküleri vermek:

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı,

                  b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğitemsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

                c) Ortak girişim olması halindeortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a,b)fıkralarındakibelgeleri getirmek.

d) İstekliler adınavekâleten ihaleye katılması durumunda; istekli adına teklifte bulunacakkimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imzabeyan/sirkülerini vermek

4.6- İsteklilerinortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğeuygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinivermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesiverilir).  Ayrıca grubun bütün ortaklarıİDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıylaimzalarlar.

4.7- VergiDairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

4.8- İhaletarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğuVergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dairbelgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

4.9- Geçiciteminat,

a) Banka mektubuolarak verilecekse; Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Bolu İlŞube Müdürlüğü adına alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 SayılıDevlet İhale Kanunu’nun27.maddesine uygun olması şarttır.

b) TedavüldekiTürk parası olarak nakit verilecekse; Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. BölgeMüdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Orman veSu İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü Döner Sermayeİşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Bolu Merkez Şubesindeki TR67 0001 0000 50573633 9750 01 nolu hesabına yatırılacaktır.

4.10- İhale şartnameve eklerini satın almak ve satın alındığına dair makbuzu ibraz etmek.

4.11- İhaleyeiştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 10 (yüzde on)  geçici teminat yatırmak zorundadır. TeminatlarT.C. Ziraat Bankası, Bolu Merkez Şubesindeki TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01nolu hesabına yatırılacaktır.

5- Teklifleryazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonrazarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açıkadresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilendiğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarfkapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Dış zarfın Ön yüzüne ‘’Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü- ÖrnekAvlak İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerineisteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.Teklif mektuplarını içeren kapalı iç zarf; kapalı dış zarfa konularak 08/06/2017Cuma günü ihale saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Boluİl Şube Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilecektir.Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanmasıve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğininbelirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılmasımecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silintiveya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6- İhaledokümanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü’ndeve işin adı belirtilmek sureti ile 100,00TL (Yüz Türk Lirası) tutarınyatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX.Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Bu ihaleye teklifverecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrısatın almaları zorunludur.

7- İhale ilanındabelirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

8- Posta, Telgrafveya Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhale vesözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları,KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.

10- İdare ihaleyiyapıp yapmamakta serbesttir.

Yukarıdabelirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacaklarıtekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 08/06/2017 Perşembegünü katılmak istenilen ihalenin saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX.Bölge Müdürlüğü Bou Şube Müdürlüğü İdare Binasında ihale komisyon başkanlığınasıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.               

İLANOLUNUR. 


ORMANVE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ