Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi

Mayıs 18, 2017

KIZILCAHAMAMSOĞUKSU MİLLİ PARKI ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ 

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı ÇevreDüzenleme Yapım yapım işi4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ileihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/240085

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara@cob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Birim Fiyat Cetvelinde belirtilen Muhtelif İşler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 İhale Komisyonu Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göretüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Alt Yapı İşlerinin XVIII. Grubuna ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi, Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Mimarı mezunları


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 130TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve su İşleri Bakanlığı IX.Bölge Müdürlüğü, Ankara Şube Müdürlüğü Döner sermaye İşletmesinin T.C. ZiraatBankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabınadöküman bedeli yatırılarak idarenin adresinden alınabilir. adresindensatın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Suİşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde HanımMahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 Oda: 608 Altındağ/ANKARA adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile buiş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerineihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihindenitibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede UygulanacakSınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerinaltında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 incimaddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.