Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Çubuk Karagöl ve Beypazarı Kelebekler Vadisi Alan Düzenleme (Tel İhata) Yapım İşi

Mayıs 11, 2017

ÇUBUK KARAGÖL VE BEYPAZARIKELEBEKLER VADİSİ

ALAN DÜZENLEME (TEL İHATA) YAPIM

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Çubuk Karagöl ve Beypazarı KelebeklerVadisi Alan Düzenleme (Tel İhata) Yapım yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/227196

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara@cob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çubuk Karagöl 1521 Metre Tel Çit Yapımı, 1 Adet Demir Kapı Yapımı ve Beypazarı Kelebekler Vadisi 1622 Metre Tel Çit Yapımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara İli Çubuk ve Beypazarı İlçeleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 İhale Komisyonu Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

22.05.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Alt Yapı İşlerinin XVIII. Grubuna ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi, Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Mimarı mezunları


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 130TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve su İşleri Bakanlığı IX.Bölge Müdürlüğü, Ankara Şube Müdürlüğü Döner sermaye İşletmesinin T.C. ZiraatBankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabına dokümanbedeli yatırılarak idarenin adresinden alınabilir. adresinden satınalınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. BölgeMüdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98Kat: 6 Oda: 608 Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceğigibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İsteklilertekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.