Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Abant Tabiat Parkı Çadırlı Kamp-Karavan İşletmecilik İhalesi Yapılacaktır

Nisan 10, 2017

İ   L   A   N

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ABANT TABİAT PARKI ÇADIRLI KAMP –KARAVAN  İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR.

 

 SIRA                                                                                                                                 MUHAMMEN                     %25 GEÇİCİ

_NO        ____YERİN ADI                    ____İHALE KONUSU           ___                        BEDELİ           _            TEMİNAT (TL)

  Abant Gölü Tabiat Parkı  Çadırlı Kamp-Karavan   İşletmeciliği                                      43.330,00- TL                 10.832,50- TL

 

NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV. Alınmayacaktır.

Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Abant Gölü Tabiat Parkı Çadırlı Kamp- Karavan  İşletmeciliği  işi 21/04/2017  tarihine rastlayan  Cuma    günü saat 11:00 ‘ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No : 98 Teras kat  Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını  21/04/2017 Cuma    günü saat 11:00’a kadar, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No: 501   Altındağ-ANKARA adresine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

1.        İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2.        Kanuni   ikametgâh sahibi olmak.

3.        Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4.        Bu iş için Muhammen Bedelin 5 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

5.        Ticaret   ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

      a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

      b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

                 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin   her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi   vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.        İmza  sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

       b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

       c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

7.        İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8.        İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9.        Vergi  dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

10.     İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

11.     İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

12.     İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

13.     İdare adına alınmış (muhammen bedelin) % 25’i tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.

14.     Şekli  ve  içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

            İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 25 i olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşme bedeli olan    100,00 TL‘ yi  Bolu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankasındaki TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01 nolu hesabına  ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme IX. Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

            Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

İLAN OLUNUR

ORMAN VE SU İŞLER BAKANLIĞI

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ