Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Abant Tabiat Parkı Çadırlı Kamp-Karavan İşletmecilik İhalesi Yapılacaktır

Mart 20, 2017

İ   LA   N

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ABANT TABİAT PARKI ÇADIRLI KAMP–KARAVAN  İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR.

 

 

SIRA                                                                                                                     MUHAMMEN           %25 GEÇİCİ

_NO        ____YERİNADI                    ____İHALE KONUSU      ___                        BEDELİ           _            TEMİNAT (TL)

 

  Abant Gölü Tabiat Parkı  Çadırlı Kamp-Karavan   İşletmeciliği                                  43.330,00- TL                 10.832,50-TL

 

NOT: İhale Bedelleriüzerinden KDV. Alınmayacaktır.

Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, IX.Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Abant Gölü Tabiat Parkı Çadırlı Kamp- Karavan  İşletmeciliği  işi 03/04/2017  tarihine rastlayan  Pazartesi   günü saat 11:00 ‘ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (KapalıTeklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul CaddesiNo : 98 Teras kat  Toplantı SalonuAltındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek vetüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

İhaleye katılmak içinihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

Aşağıda belirtilenbelgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygunhazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını  03/0 4/2017 Pazartesi   günüsaat 11:00’a kadar, IX. BölgeMüdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No: 501   Altındağ-ANKARAadresine sıra numaralı alındı karşılığındavereceklerdir.

Dış Zarf aşağıdakibelgeleri içerecektir:

1.İsteklinin;gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde iseT.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2.Kanuni   ikametgâh sahibi olmak.

3.Türkiye'detebligat için adres göstermek.

4.Bu iş içinMuhammen Bedelin 5 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dairmali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgilişubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (KamuTüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

5.Ticaret   ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgevermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

      a) Gerçekkişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârsiciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

      b) Tüzelkişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içindealınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret SicilGazetesi’nin suretini vermek.

                 c) Ortak girişimolması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel           kişilerin   her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleribelgeyi   vermek. İsteklinin şirket olmasıhalinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve           görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret SicilGazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi)herhangi birini vermek.

6.İmza  sirkülerivermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzasirküleri vermek.

       b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğitemsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

               c) Ortak girişimolması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin herbirinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerivermek.

7.İsteklileradına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noteronaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, buşartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalıortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından notertasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihalesözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıylaimzalarlar.

9.Vergi  dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğunadair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

10.İhale ilantarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgevermek.  (Kamu Tüzel Kişilikleri bu maddehükmünden muaftır)

11.İhale ilantarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığınadair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

 

12.İhaleye aitşartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir)ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair sözkonusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

 

13.İdare adınaalınmış (muhammen bedelin) % 25’i tutarında geçici teminata ait alındımakbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresizteminat mektuplarını vermek.

14.Şekli  ve  içeriği bu şartnamede belirlenen teklifmektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

            İhaleye iştirak edeceklerinyukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 25 i olan geçici teminatı, ihaleşartnamesi ve sözleşme bedeli olan    100,00 TL‘ yi  Bolu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesininZiraat Bankasındaki TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01 nolu hesabına  ihale günü ve saatine kadar yatırmalarıgerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydanagelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme IX.Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

 

            Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta,uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

                  İLANOLUNUR

ORMANVE SU İŞLER BAKANLIĞI

                                                                                                                       IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ