Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çevre Düzenleme İşi

Mart 13, 2017

ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı GeliştirmeSahası Çevre Düzenleme (Ziyaretçi Merkezi-Restorasyon) Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/110896

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123847325 - 3123847335

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankara@cob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çevre Düzenleme (Ziyaretçi Merkezi-Restorasyon) Yapımı (Anahtar Teslimi Götürü Bedel)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara İli Nallıhan İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 İhale Komisyonu Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

27.03.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) Üst Yapı (Bina) İşlerinin III. Grubuna ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi ve Mimarlık bölümü mezunları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.
6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 130TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve su İşleri Bakanlığı IX.Bölge Müdürlüğü, Ankara Şube Müdürlüğü Döner sermaye İşletmesinin T.C. ZiraatBankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabınadöküman bedeli yatırılarak idarenin adresinden alınabilir.adresinden satınalınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. BölgeMüdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98Kat: 6 Oda: 608 Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceğigibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İsteklilertekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin reddedilecektir.