Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Daimi İşçi Kadrosuna Geçecek Personellerin Sınav Duyurusu

Mart 09, 2018

375SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 MADDESİ KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİKADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILACAK “SÖZLÜ VE UYGULAMALI” SINAV DUYURUSU

20.11.2017tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve 24 üncü maddelerindebelirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğermevzuata hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerikapsamında yüklenici tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarınageçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulanması ve ortayaçıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulamabirlikteliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Kamu Kurum veKuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı SözleşmeleriKapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalliİdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KanunHükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin UygulanmasınaDair Usul ve Esaslar” 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’ deyayınlanmıştır.

Sözkonusu usul ve esasların 13 üncü maddesinde “sınav kurulu “ nun ilgili Bakanınonayı ile kurulacağı ve 14 üncü maddesinde de kapsam dâhilindeki işçilerinsürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin uygulanacak sınav yöntemininilgili Bakan tarafından belirleneceği, hüküm altına alınmıştır.

Bunagöre, Bakanlık Makamının 19.02.2018 tarih ve 04 sayılı onayı ile “sınav kurulu”oluşturulmuş ve sürekli işçi/belirli süreli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkinsınav yönteminin “sözlü ve uygulamalı” olacak şeklinde yapılması uygungörülmüştür.

Kapsamdâhilindeki işçilerin belirli süreli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sözlüve uygulamalı sınav; Bölge Müdürlüğümüz binası 7. Kat Toplantı Salonunda 19.03.2018-20.03.2018 tarihleri arasında listedeki tarih ve illere göre yapılacak olup,günleri itibariyle sınava katılacaklar aşağıda yer almıştır.

Sınavlarsaat 10:30 da başlayacak olup, sınava girme hakkı elde eden işçilerinbelirtilen saatten en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmasıgerekmektedir. 

Sınavsoruları, sınava katılacakların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda,yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitimdüzeylerine uygun olarak seçilecektir. 

Adaylar,sınav kurulunca yapılacak sınav sonucu “başarılı” ya da “başarısız” olarakdeğerlendirilecek olup, adayın sürekli işçi/belirli süreli işçi kadrosunageçirilebilmesi için başarılı bulunması şarttır.

Buduruyu tebliğ hükmünde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SınavaGirmeye Hak Kazananlardan;

19.03.2018Pazartesi Günü saat 10:30 Sınava Katılacaklar (Ankara-Kırıkkale-Yozgat)

20.03.2018Salı Günü saat 10:30 Sınava Katılacaklar (Bolu -Düzce)